DOCUMENT

Ingebrekestelling tot stopzetting van daden van oneerlijke concurrentie

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Middels een ingebrekestelling eist een partij formeel van een andere om een bepaalde handeling stop te zetten.

Sommige gerechtelijke procedures vereisen een voorafgaandelijke ingebrekestelling. Het is dus aan te raden deze brief en het ontvangstbewijs ervan bij te houden.

Vanaf de ingebrekestelling beginnen laattijdigheidsinteresten te lopen. Deze kunnen, in voorkomend geval, tijdens een gerechtelijke procedure worden teruggevorderd.

De hoofddoelstelling van een ingebrekestelling is echter om de tegenpartij een laatste kans te geven gehoor te geven aan uw eisen, buiten een gerechtelijke procedure om.

Een ingebrekestelling moet aan bepaalde vormvereisten voldoen, zoals: gedateerd zijn, een samenvatting van de feiten bevatten, de gegevens van de bestemmeling vermelden, een uitvoeringstermijn, enz.

U kan deze brief per gewone post verzenden, maar het is aangeraden dit via een aangetekende zending met ontvangstbevestiging te doen.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.

De ingebrekestelling die u hier zult opstellen bevat alle vereiste vermeldingen en is erop gericht een concurrerende onderneming in gebreke te stellen te stoppen met daden van oneerlijke concurrentie (zoals bijvoorbeeld: parasitisme, fabrieksgeheimen aanwenden die illegaal werden verkregen, systematisch afwerven van personeel, misleidende reclame door gebruik van een gelijkaardig logo en andere gedragingen verboden door Boeken IV tot VI van het Wetboek economisch recht.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.