DOCUMENT

Bijlage bij het arbeidsreglement betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

In het kader van de preventie van psychosociale risico's op het werk moet de werkgever, onder andere, voorzien in procedures die toegankelijk zijn voor de werknemer die meent psychische schade te ondervinden, die ook gepaard kan gaan met lichamelijke schade ten gevolge van psychosociale risico's op het werk, waaronder voornamelijk geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.

De betreffende werknemer kan zo in het kader van een interne procedure een verzoek indienen tot:

  • een informele psychosociale interventie bij de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten;
  • of een formele psychosociale interventie bij de preventieadviseur psychosociale aspecten.

Die interne procedure en de gegevens van de preventieadviseur psychosociale aspecten (of de dienst voor preventie en bescherming op het werk waarvoor hij zijn opdrachten uitvoert) en, in voorkomend geval, deze van de vertrouwenspersoon moeten voorkomen in het arbeidsreglement dat van kracht is in de onderneming.

De overlegprocedure in de ondernemingsraad of, bij gebrek daaraan, met de werknemers, moet niet worden nageleefd om dit model (opgesteld in overeenstemming met de taalvoorschriften) bij het arbeidsreglement te voegen, tenzij er, voor de eerste keer, via deze bijlage disciplinaire sancties in voorzien zijn.

In ieder geval blijft de werkgever verplicht:

  • een kopie van de wijziging van het arbeidsreglement te overhandigen aan iedere werknemer (met ontvangstbewijs);
  • en deze wijziging mee te delen aan de bevoegde directie van het toezicht op de sociale wetten binnen 8 dagen na haar inwerkingtreding.

Voor meer info, contacteer onze juristen via het contactformulier.