Algemene verkoopvoorwaarden

Lawbox

Artikel 1- Doel

Deze algemene voorwaarden van verkoop of levering van diensten zijn, zonder beperking of voorbehoud, van toepassing op alle door Lawbox® op de website te koop aangeboden producten en/of diensten, op internetadres www.lawbox.be en www.lawbox.eu (hierna te noemen « de Site »).

Lawbox® is een gedeponeerd handelsmerk van de BVBA « LD PROD », waarvan het hoofdkwartier is gevestigd in de Klipveldstraat 80 t/m 1180 te Brussel, geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, onder nummer 888.479.022. Onze voorbeelddocumenten (hierna te noemen « de producten ») zijn te bewerken, en van de Site zijn kits, voorbeeldbrieven, sjablonen, formulieren, handleidingen en andere documenten te downloaden, in elektronisch formaat uitgebracht door Lawbox®.

Met het bestellen op de Site, aanvaardt een natuurlijke persoon of rechtspersoon volledig de algemene verkoopvoorwaarden. Zij zijn op elk moment op de Site in te zien, en prevaleren in voorkomende gevallen boven elke andere versie en de eigen algemene voorwaarden van aankoop en dergelijke van de Klant.

Artikel 2 – Bewijs van de transactie

De betaling zal plaatsvinden, overeenkomstig de voorwaarden die van toepassing zijn op het door de klant gekozen systeem van betaling op afstand. De klant is gebonden aan zijn bestelling, vanaf het moment dat hij op "Betalen" klikt, op de pagina "Mijn winkelwagen" van de Site. De op de server van Lawbox®geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties tussen Lawbox en zijn klanten. De online betaling van de Producten met creditcard geschiedt via de Dienst van het bedrijf PayPal. De door het betaalsysteem geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de financiële transacties met creditcard.

De online betaaldienst zendt geen informatie met betrekking tot betaling per creditcard aan Lawbox®®span>, behalve, indien noodzakelijk, in geval van een goed geformuleerde klacht betreffende een specifieke transactie. De uitwisseling van informatie tussen de klant en de online betaaldienst is beveiligd door bestaande Internet-protocollen, naar gelang de in de apparatuur van de klant geïntegreerde software.

Artikel 3 – Prijs – Betalingsvoorwaarden

De geldende tarieven zijn exclusief BTW, Lawbox® se réservant le droit de modifier les prix et /ou reporter toute nouvelle taxe et augmentation debehoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen en/of elke nieuwe belasting of tariefverhoging door te berekenen.

De genoemde prijzen zijn in euro’s.

De betaling van de Producten kan online met creditcard worden gedaan (Bankpas, VISA-kaart, MASTERCARD). U dient de gehele bestelling op het moment van aankoop te betalen. De invoer van uw bankgegevens is beveiligd. De invoer van het nummer alsook van de vervaldatum van uw creditcard vinden op de site plaats binnen de beveiligde betaalomgeving, waarbinnen de gegevens worden versleuteld.

Lawbox® garandeert de beveiliging van uw online transacties. Wij maken gebruik van één van de meest betrouwbare beveiligde systemen, beschikbaar op internet: SSL (Secure Socket Layers).

Al uw persoonlijke gegevens worden, vóór verzending naar ons centrum voor orderverwerking, uitstekend beveiligd en versleuteld. De meeste navigatiesoftware is compatibel met de SSL-norm. Als u twijfelt, aarzel dan niet om u te laten informeren bij uw internet service provider.

Artikel 4 - Klachten

De klant kan pas aan het eind van de registratieprocedure op de Site zijn bedenkingen uiten. Deze bedenkingen moeten vergezeld gaan met de reden van de klacht. Na beoordeling zal Lawbox® zich het recht voorbehouden, het door de klant betaalde bedrag terug te betalen, dan wel het equivalent van het Product aan te bieden. Elke klacht en/of bezwaar van de klant jegens , Lawbox® zal uitsluitend per e-mail mogen worden aangetekend, tot uiterlijk 48 uur na tenlastelegging, op straffe van nietigverklaring.

Artikel 5 – bedenktijd

De Producten worden onmiddellijk geleverd door ze te downloaden, en via e-mail. Wanneer de Klant ermee akkoord gaat, start Lawbox met de immateriële levering, vóór het einde van de bedenktijd van 14 dagen..

De partijen komen aldus overeen, dat men met de aankoop van een Product, zich niet zal kunnen beroepen op zijn herroepingsrecht.

Artikel 6 - regelgeving voor de koppeling diensten voor advocaten

Elke deelname van een advocaat aan de site moet altijd in overeenstemming zijn met de goede praktijk vastgelegd door zijn Orde. Zo is uitdrukkelijk en als beperking vastgelegd dat de deelname van advocaten aan de Site niet mag leiden tot het:
• ondermijnen van het beginsel van vrije keuze van advocaat en de vrijheid om tarieven vast te stellen;
• misleiden van het publiek over de vaardigheden en de aard van betrokkenheid van de advocaat;
• inbreuk maken op welke wijze dan ook, op één van de essentiële beginselen van de advocatuur in het bijzonder. Deelname vereist dat elke advocaat zal functioneren met "waardigheid, geweten, onafhankelijkheid, integriteit en menselijkheid", dat hij de principes van eer, loyaliteit, onbaatzuchtigheid, broederschap, delicatesse, matiging en beleefdheid" respecteert en ten aanzien van zijn klanten “competentie, toewijding, ijver en voorzichtigheid." toont.

De site is open voor alle advocaten , zonder onderscheid of beperking op basis van hun werkterreinen of hun specialiteiten zoals erkend door hun professionele orde. Elke advocaat kan derhalve vermeld worden op de site wanneer hij aan de volgende voorwaarden voldoet:
• regelmatig ingeschreven zijn aan de Belgische balie en
• up-to-date zijn met de betalingen van de bijdragen aan de orde en niet onderworpen zijn aan disciplinaire sancties door de Orde waarvan hij afhankelijk is.

De advocaat is verantwoordelijk voor alle inhoud gepubliceerd op de site. De diensten aangeboden door de Site zijn uitsluitend beperkt tot de vermelding van advocaten op de site met het oog op de koppeling van cliënten met advocaten. De prestaties van de advocaten staan volledig los van de site. Naar aanleiding van het ontstaan van een relatie klant-advocaat, kan de advocaat, indien nodig, en volgens de voorwaarden rechtstreeks afgesproken tussen de advocaat en de cliënt, juridisch advies verlenen en/of akten van privaatrechtelijke overeenkomst opstellen.

De klant:
• heeft gratis toegang tot de profielen van advocaten en kan te allen tijde vragen om gratis te worden gekoppeld met een raadsman; en
• is geheel vrij in de keuze van een advocaat.

De advocaat ontwikkelt een autonome relatie met de klant. Als zodanig zorgt de advocaat, voor elke koppeling met een klant, ervoor dat hij:
• de identiteit van de klant kent;
• voorafgaand aan een eventuele latere tussenkomst, de klant zijn naam en coördinaten geeft, eveneens als de voorwaarden van zijn interventie;
• volledig vrij blijft in de keuze van zijn klanten en de bepaling van zijn honoraria zonder tussenkomst van Lawbox®;
• in alle omstandigheden het beroepsgeheim respecteert en belangenconflicten vermijdt; en
• op elk moment direct en persoonlijk een klant kan contacteren met het oog op het verkrijgen van noodzakelijke gegevens voor de levering van zijn diensten.

De Klant erkent en stemt ermee in dat, in het kader van de koppeling dienst van advocaten met hun klanten, Lawbox®:
• geen verificatie verricht van de juistheid, volledigheid en relevantie van de informatie die door de advocaten wordt verstrekt;
• op geenenkele manier betrokken is en geen controle van welke aard dan ook heeft op het besluit van de advocaten om al dan niet in te grijpen of op de kostenramingen van de advocaten;
• op geen enkele manier tussenbeide komt in de mogelijke contractuele relatie tussen de cliënt en de advocaat na de totstandkoming van een formele relatie, en in dit verband geen verantwoordelijkheid draagt; en
• geen aansprakelijkheid aanvaardt voor (1) oneigenlijk gebruik van de diensten die worden aangeboden op de website door de klant of de advocaat, of voor (2) ontevredenheid van de klant met betrekking tot de dienstverlening van een advocaat;

De advocaat ontvangt enkel vergoedingen van zijn cliënt. Het door Lawbox® ontvangen bedrag voor de koppeling tussen klant en advocaat is een vergoeding voor rekening van de advocaat. Lawbox® ontvangt geen commissie of andere vergoeding ter zake. Het is inderdaad belangrijk om nog eens te benadrukken dat in geen geval de advocaat zijn honorarium deelt met Lawbox® rechtstreeks of onrechtstreeks

Artikel 7 – Intellectueel en Industrieel eigendom

Lawbox® verleent de klant een persoonlijkeniet exclusieveniet overdraagbare licentie, om gebruik te maken van de van de Site gedownloade Producten. Deze licentie geeft het recht om, strikt persoonlijk en/of in het kader van de professionele activiteit van de Klant, gebruik te maken van het Product.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of afbeelding voor andere, met name commerciële, doeleinden, op welke media dan ook, is verboden. Het niet respecteren van dit verbod wordt als overtreding beschouwd, wat kan leiden tot civiel- en strafrechtelijke maatregelen jegens de overtreder.

De Producten, de inhoud van de Producten, de lijst van Producten en de gehele inhoud van de Site worden beschermd door de wetgeving inzake het auteursrecht, en in het algemeen, inzake het recht op intellectueel eigendom. Geen enkele vermelding of gebruik van op de Site getoonde handelsmerken, handelsnamen, acroniemen, logo’s, tekeningen of foto’s zullen kunnen worden gedaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lawbox. Elke reproductie en elk gebruik, waar niet vooraf uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven, wordt gezien als imitatie en wordt civiel en strafrechtelijk vervolgd. Bovendien zal aan gebruik, dat tegen goed fatsoen en moraal ingaat, geen toestemming worden gegeven. Meer informatie over ons Privacy Policy vindt U hier.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Lawbox® garandeert de Klant, dat aan de Producten de uiterste zorg wordt besteed, opdat zij voldoen aan de beschrijving, die op het moment van bestelling op de site wordt getoond. De klant erkent en accepteert, dat de getoonde Producten in geen geval een gedetailleerd juridisch advies van een deskundige vertegenwoordigen..

Het gebruik van de Producten valt onder de volledige verantwoordelijkheid van De Klant, en is louter ter informatie. Lawbox® geeft geen enkel geïndividualiseerd of persoonlijk advies, en wenst de nadruk te leggen op het feit dat (1) bepaalde Producten alleen kunnen worden vervolledigd met hulp en advies van deskundigen (2) de aankoop van het Product geen enkel alternatief vormt voor een beroep op een deskundige op het gebied van juridisch advies.

Indien de Klant het noodzakelijk acht, wordt hij aldus uitgenodigd de kwaliteit en geschiktheid van elk Product te laten verifiëren door een gekwalificeerde deskundige.

De klant is gewaarschuwd, dat Lawbox® en/of de auteurs in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor welke onjuiste rechtsopvatting dan ook. Behalve in geval van kwade trouw of ernstig wangedrag van de kant van Lawbox®, is de aansprakelijkheid van Lawbox, zijn partners en de auteurs ten aanzien van een Product, beperkt tot terugbetaling van het bedrag van aankoop, of van het door de klant voor het abonnement betaalde bedrag.

Lawbox® biedt aldus, uitdrukkelijk of impliciet, geen enkele garantie voor met name de waarde, de kwaliteit, de overeenkomst met de beschrijving, de geschiktheid van de site of een Product voor een specifiek gebruik. Lawbox geeft geen garantie dat het gebruik, of het gevolg van het gebruik, van de via de site beschikbare items juist, exact, passend, degelijk of van enige kwaliteit is. Foto’s, tekeningen of Productspecificaties zijn van niet-contractuele aard. In geen geval kan Lawbox® aansprakelijk worden gesteld voor een eventueel verlies van gegevens, of een met deze gegevens verband houdende schade.

Artikel 9 – Privacy

Lawbox® creëert en beheert bestanden, die de persoonlijke gegevens van al zijn Klanten bevatten.

Het verzamelen van deze persoonlijke gegevens heeft als doel, Lawbox in staat te stellen de desbetreffende accounts te beheren. Lawbox® behoudt zich het recht voor deze statistieken openbaar en voor derden beschikbaar te maken, op anonieme basis, onder de voorwaarden van de wettelijke bepalingen.

De klant aanvaardt expliciet dat Lawbox® zijn persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden kan gebruiken, of voor de hierin genoemde doeleinden, onder voorbehoud van toepassing van de huidige wet- en regelgeving.

Op grond van de wet van 8 december 1992, heeft elke Klant het recht bezwaar aan te tekenen, en het recht van toegang tot en rectificatie van de hem betreffende gegevens, verschaft in het kader van de activering van zijn account op de Site, of de aankoop van producten. Elke Klant kan aldus eisen dat de hem betreffende gegevens, herzien, vervolledigd, bijgewerkt of verwijderd worden, indien zij onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn. Om zich op één van deze rechten te kunnen beroepen, dient u een e-mail te zenden naar het volgende adres:  privacy@lawbox.beDit e-mailadres is beveiligd tegen spambots. Om haar te openen dient u Javascript te activeren.

Eén of meerdere "cookies" kunnen op de harde schijf van de computer van elke Klant worden geplaatst, voornamelijk om Lawbox in staat te stellen de Klant te herkennen, zodra hij verbinding maakt met de Site, om het beheer van zijn account te vergemakkelijken, en om de desbetreffende statistieken op de Site te genereren. Elke Klant geeft toestemming voor de plaatsing van "cookies", en het gebruik daarvan door Lawbox®. De klanten worden geïnformeerd over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het plaatsen van "cookies", met name met navigatiesoftware als Internet Explorer et Netscape Navigator.

Artikel 10 – Ongeldigheid – Overmacht – Toegepast recht en bevoegde Rechtbank

Als een bepaling in deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, niet toepasbaar blijkt te zijn, zal dit niet gelden voor de toepassing van andere bepalingen in de algemene voorwaarden. De als niet toepasbaar beoordeelde bepaling zal worden vervangen door een, die er zo veel mogelijk op lijkt.

Noch Lawbox, noch de klant zal aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen in geval van overmacht, met name, maar niet uitsluitend, in geval van oorlog, rellen, opstand, transportonderbreking, een import- of exportprobleem, staking, uitsluiting, schaarste, brand, aardbeving, storm, overstromingen.

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderhevig aan het Belgisch recht. In geval van een geschil, zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.