Document zoeken

Overeenkomst tot overdracht van een handelsfonds

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min;
Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

De overeenkomst tot overdracht van handelsfonds is een overeenkomst waarbij een persoon, de overdrager, het geheel van lichamelijke en onlichamelijke elementen die toelaten cliënteel op te bouwen en te behouden, overdraagt aan een andere persoon, de overnemer, tegen betaling van een prijs.

In het kader van de overdracht van een handelsfonds dienen bepaalde fases voorafgaandelijk te worden doorlopen:

1) de overdrager dient certificaten op te stellen, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake. Deze waarborgen dat de overdrager geen enkele fiscale of sociale schuld heeft en, in het bijzonder, geen enkele belastingschuld heeft, zowel op inkomsten, BTW als sociale bijdragen van werknemers;

2) de overdrager dient alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de overdracht van de handelshuur aan de overnemer (in het bijzonder het verkrijgen van de toestemming van de verhuurder);

3) er moet een inventaris worden opgesteld van het materieel, de roerende goederen, de installaties en uitrustingen die toelaten het handelsfonds uit te baten;

4) er moet een inventaris worden opgesteld van de goederenvoorraad, als onderdeel van het handelsfonds.

Indien voormelde documenten niet aan de overdrager worden overgelegd bij ondertekening van de overeenkomst, dient de overeenkomst te worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de inwerkingtreding van de overeenkomst wordt uitgesteld tot op het ogenblik waarop de ontbrekende documenten effectief worden overgedragen aan de overnemer.

Voorliggende overeenkomst tot overdracht van een handelsfonds voorziet een heel aantal elementen die zich zouden kunnen voordoen in het kader van de overdracht van een handelsfonds. Te dien titel kan u deze overeenkomst invullen in functie van uw situatie en kan u een gepersonaliseerde overeenkomst tot overdracht van een handelsfonds bekomen.

Indien u bijkomende juridische vragen heeft betreffende dit document kan u, na aankoop ervan, voor slechts €35 extra terecht bij een advocaat uit ons netwerk. Deze zal contact opnemen met u op het door u gewenste tijdstip voor een telefonisch overleg van twintig minuten.

U kan na aankoop, indien nodig, zelf de nodige aanpassingen aan het document aanbrengen, gezien u het kan downloaden in Word-formaat.

Wat anderen zeggen

Bent u een groot bedrijf of advocatenkantoor?

Lawbox ontwikkelde software speciaal voor u! U automatiseert er uw eigen documenten mee.