DOCUMENT

Arbeidsongeschiktheid die niet gedekt wordt door een geneeskundig getuigschrift

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Bij afwezigheid wegens ziekte of ongeval (geen arbeidsongeval) moet de werknemer de werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen.

Hij moet ook een geneeskundig getuigschrift voorleggen:

  • indien een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement dat van kracht is in de onderneming dit voorschrijft en dit binnen de termijn die bij collectieve arbeidsovereenkomst of door het arbeidsreglement werd bepaald;
  • of, bij gebrek hieraan, indien de werkgever hem daartoe verzoekt, binnen twee werkdagen vanaf de dag van de ontvangst van het verzoek.

Indien het getuigschrift niet binnen de vereiste termijn wordt voorgelegd (behalve bij overmacht), kan de werknemer het recht worden ontzegd op het gewaarborgd loon voor de dagen van ongeschiktheid die de dag van de overhandiging of verzending van het getuigschrift voorafgaan.

Opgelet! Dit model (opgesteld in overeenstemming met de taalvoorschriften) geldt voor het geval van een afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid van een werknemer die:

  • de werkgever onmiddellijk op de hoogte heeft gebracht;
  • maar die niet, binnen de vereiste termijn, een geneeskundig getuigschrift heeft voorgelegd ondanks de verplichting die voorzien is in het arbeidsreglement dat van kracht is in de onderneming.