DOCUMENT

Overeenkomst van beëindiging van een arbeidsovereenkomst in onderling overleg

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

De werkgever en de werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst in onderling overleg beëindigen door het ogenblik van de stopzetting van de arbeidsrelatie te bepalen.

Deze beëindiging gaat niet gepaard met de kennisgeving van een opzegging, noch met een compenserende opzeggingsvergoeding.

De werkgever kan de werknemer echter bij zijn vertrek een vergoeding toekennen om de verleende diensten te belonen. Op die vergoeding moeten socialezekerheidsbijdragen worden betaald en wordt bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Met het oog op rechtszekerheid bevestigen de partijen hun beslissing in een schriftelijke overeenkomst (opgesteld in overeenstemming met de taalvoorschriften).