DOCUMENT

Scholingsbeding

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Het scholingsbeding is het beding waarmee de werknemer zich ertoe verbindt een gedeelte van de opleidingskosten terug te betalen die hij geniet op kosten van de werkgever ingeval hij vertrekt voor het einde van de toepassingsperiode van het beding.

De werkgever en de werknemer kunnen alleen een scholingsbeding sluiten als aan volgende voorwaarden voldaan is:

  • de arbeidsovereenkomst die hen bindt moet voor onbepaalde tijd gesloten zijn;
  • het brutojaarloon van de werknemer moet 34.180 EUR (in 2018) overschrijden;
  • de opleiding moet specifiek zijn en mag niet voortvloeien uit een wettelijke of reglementaire bepaling om het beroep waarvoor de werknemer werd aangeworven uit te oefenen;
  • de opleiding moet minstens 80 uur duren of, zo niet, een waarde hebben die minstens gelijk is aan het dubbele van het gemiddeld maandelijks minimuminkomen bepaald voor werknemers van 21 jaar en ouder bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

Het scholingsbeding moet schriftelijk worden vastgesteld (in overeenstemming met de taalvoorschriften). Het moet worden opgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop de opleiding van start gaat.

Voor meer info, contacteer onze juristen via het contactformulier.