Document zoeken

Scholingsbeding

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min;
Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Het scholingsbeding is het beding waarmee de werknemer zich ertoe verbindt een gedeelte van de kosten terug te betalen van de opleiding die hij geniet op kosten van de werkgever ingeval hij vertrekt voor het einde van de toepassingsperiode van het beding.

De werkgever en de werknemer kunnen alleen een scholingsbeding sluiten als aan volgende voorwaarden voldaan is:

·       de arbeidsovereenkomst die hen bindt moet voor onbepaalde tijd gesloten zijn;

·       het brutojaarloon van de werknemer moet 36.785 EUR (in 2022) overschrijden, behalve indien het beding betrekking heeft op een opleiding voor een beroep dat of een functie die voorkomt op de lijsten van knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies van de Gewesten (de plaats van tewerkstelling bepaalt welke lijst van toepassing is);

·       de opleiding moet specifiek zijn;

·       de opleiding mag niet voortvloeien uit een wettelijke of reglementaire bepaling om het beroep waarvoor de werknemer werd aangeworven uit te oefenen, behalve indien het beding betrekking heeft op een opleiding voor een beroep dat of een functie die voorkomt op de lijsten van knelpuntberoepen of moeilijk in te vullen functies van de Gewesten (de plaats van tewerkstelling bepaalt welke lijst van toepassing is);

·       de opleiding moet minstens 80 uur duren of, zo niet, een waarde hebben die minstens gelijk is aan het dubbel van het gemiddeld minimum maandinkomen vastgesteld voor de werknemers van 18 jaar of meer bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten door de Nationale Arbeidsraad.

Het scholingsbeding moet schriftelijk worden vastgesteld (in overeenstemming met de taalvoorschriften). Het moet worden opgesteld uiterlijk op het tijdstip waarop de opleiding van start gaat.

Dit document is een model, waarvan het correcte gebruik essentieel is. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het verkeerd gebruik ervan. Laat u daarom goed adviseren hoe u dit document kan vervolledigen en implementeren. Wenst u daarvoor een beroep te doen op de expertise van Partena Professional? Neem dan rechtstreeks contact op met onze juristen via legalpartners@partena.be of via 02/549.30.20 (NL) – 02/549.30.10 (FR). Hun tussenkomst maakt in de regel een gefactureerde dienstverlening uit (€35 voor de eerste 20 minuten; nadien op basis van offerte). Buiten de kantooruren (8-17u) kan u uw vraag stellen via het contactformulier.

Wat anderen zeggen

Bent u een groot bedrijf of advocatenkantoor?

Lawbox ontwikkelde software speciaal voor u! U automatiseert er uw eigen documenten mee.