DOCUMENT

Verlenging van een arbeidsongeschiktheid die niet gedekt wordt door een nieuw geneeskundig getuigschrift

Duur van de vragenlijst {{model.product.durationInMinutes}} min; Publicatiedatum: {{model.product.creationDate}}
Auteur(s) :
Beschikbare talen : Frans / Nederlands / Engels / Language_ Id

Bij verlenging van een arbeidsongeschiktheid zijn de verplichtingen van de werknemer dezelfde als de verplichtingen die werden opgelegd bij de eerste arbeidsongeschiktheid.

De werknemer moet immers de werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn nieuwe afwezigheid.

Hij moet ook een nieuw geneeskundig getuigschrift voorleggen:

  • indien een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement dat van kracht is in de onderneming dit voorschrijft en dit binnen de termijn die bij collectieve arbeidsovereenkomst of door het arbeidsreglement werd bepaald;
  • of, bij gebrek hieraan, indien de werkgever hem daartoe verzoekt, binnen twee werkdagen vanaf de dag van de ontvangst van het verzoek.

Indien het nieuwe getuigschrift niet binnen de vereiste termijn wordt voorgelegd (behalve bij overmacht), kan de werknemer het recht worden ontzegd op het gewaarborgd loon voor de dagen van ongeschiktheid die de dag van de overhandiging of verzending van het getuigschrift voorafgaan.

Opgelet! Dit model (opgesteld in overeenstemming met de taalvoorschriften) geldt voor het geval van een afwezigheid wegens verlenging van een arbeidsongeschiktheid van een werknemer die:

  • een geneeskundig getuigschrift heeft voorgelegd tijdens de vorige ongeschiktheid;
  • onmiddellijk de werkgever op de hoogte heeft gebracht van de nieuwe ongeschiktheid;
  • maar die niet, binnen de vereiste termijn, een geneeskundig getuigschrift heeft voorgelegd om de verlenging te rechtvaardigen ondanks de verplichting die voorzien is in het arbeidsreglement dat van kracht is in de onderneming.